• Inlia-thumb
  INLIA - International Network of Local Initiatives with Asylumseekers
 • Geesje_werkman_in_rood-thumb
  "Vluchtelingen zijn ons als opdracht gegeven" (Geesje Werkman, Kerk in Actie)
 • Mgr_gerard_de_korte-thumb
  "Vluchtelingenangst moet christenen vreemd zijn" (mgr dr Gerard de Korte, bisschop van RK Bisdom 's-Hertogenbosch)
 • Kinderombudsman_marc_dullaert-thumb
  "Het gaat niet om ruimhartigheid maar om rechtvaardigheid" (Kinderombudsman Marc Dullaert over het kinderpardon)
 • Timmermans_frans_min_van_buiza-thumb
  "We hebben onafhankelijke rechters nodig om mensenrechten te bewaken, zelfs wanneer nationale politici daarvan knarsetanden" (Frans Timmermans)
 • Kerk-thumb
  INLIA - partner van kerken
 • Gemeentehuis1-thumb
  INLIA - partner van gemeenten
 • Vluchtelingen3-thumb
  INLIA - partner van vluchtelingen
 • Handen__mensen_-thumb
  INLIA - partner van mensen
 • Volterra2-thumb
  INLIA - hulp aan asielzoekers in nood
Wat is INLIA 

INLIA, het Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven ten behoeve van Asielzoekers, is een organisatie die zich inzet voor het bieden van hulp aan asielzoekers in nood.

INLIA is een netwerk van geloofsgemeenschappen, lokale kerken behorend tot velerlei denominaties, die zich allemaal hebben verbonden aan dezelfde uitgangspunten. Deze zijn verwoord in het document dat, naar de plaats van ontstaan in 1988, het Charter van Groningen wordt genoemd. Honderden geloofsgemeenschappen in Nederland maar ook in diverse andere Europese landen hebben deze tekst ondertekend, waarin zij partij kiezen voor vluchtelingen en asielzoekers in nood en elkaar steun en solidariteit beloven bij het bieden van hulp en zonodig opvang in noodsituaties.

INLIA is formeel een stichting, met als tweeledige doelstelling het bieden van noodhulp aan (individuele) asielzoekers en het ondersteunen en adviseren van (Charter-)kerken in hun betrokkenheid bij en inzet voor asielzoekers in nood. De achterban bestaat uit lokale kerken, die uitgenodigd worden het Charter te ondertekenen, en uit particulieren die het werk van de Stichting als particulier donateur steunen.

INLIA is een bureau, gevestigd in de stad Groningen, met ongeveer 25 fulltime & parttime medewerkers, stagiaires en vrijwilligers, verdeeld over drie afdelingen: de afdeling Juridische en Maatschappelijke Ondersteuning, de afdeling Kerkelijke Relaties & Publieksvoorlichting en de afdeling Office- en Personeelsmanagement. Daarnaast is er een projectafdeling Noodopvang (gemeentelijke opvang van dakloze asielzoekers).

INLIA is voortgekomen uit de betrokkenheid van lokale geloofsgemeenschappen bij het lot van asielzoekers in nood. Aan met uitzetting naar hun land van herkomst bedreigde asielzoekers verleenden zij diverse vormen van ondersteuning variërend van ondersteuning bij terugkeer tot en met "kerkasiel", met als doel de dialoog met de verantwoordelijke autoriteiten aan te gaan en zo tot een voor alle partijen aanvaardbare oplossing te komen.

INLIA is initiatiefnemer en partner in vele samenwerkingsverbanden met lokale overheden, die zich geconfronteerd zien met de inhumane gevolgen van een rijksbeleid, dat duizenden, veelal legaal in Nederland verblijvende mensen op straat aan hun lot overlaat. Daarom bieden tot op de dag van vandaag vele burgelijke gemeenten, samen met kerken en andere maatschappelijke organisaties, onder nadrukkelijk protest, noodopvang aan specifieke groepen dakloze asielzoekers, die anders op straat hadden moeten zwerven of misschien ook rechtstreeks bij kerken hadden aangeklopt om hulp.

INLIA heeft een belangrijke rol gespeeld bij de politieke totstandkoming en ambtelijke uitvoering van de zgn. Pardonregeling, waarmee in 2007 plm. 28.000 langdurig in ons land verblijvende asielzoekers een verblijfsvergunning kregen.

Op individueel niveau is bemiddeld in veel schrijnende gevallen, waarvoor ook oplossingen konden worden gerealiseerd indien men niet voor het 'generaal pardon' in aanmerking bleek te komen.

Voor kinderen, die op grond van het ook door Nederland ondertekende Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) altijd recht hebben op voorzieningen, onafhankelijk van de positie of status van de ouders, konden veel regelingen worden getroffen; gemeentelijke sociale diensten verstrekken uitkeringen aan de ouders om voor de kinderen basisrechten als adequate huisvesting, voeding, kleding, onderwijs, medische zorg etc. te kunnen waarborgen. Ook worden jaarlijks in de zomervakantie activiteiten zoals kindervakantiekampen georganiseerd en ondersteund.

Voor mensen in vreemdelingenbewaring ontwikkelde INLIA samen met partnerorganisaties zoals Kerk in Actie en de Justitiepastores het project Transithuis. Vreemdelingen zonder verblijfsdocumenten, voor wie geen perspectief voor legaal verblijf in Nederland lijkt te zijn, worden geholpen om belemmeringen in beeld te brengen en te overwinnen, die een duurzame hervestiging in het land van herkomst (of een ander land dat toegang en perspectief biedt) in de weg staan.

Voor kerken biedt INLIA voorlichting en ondersteuning bij de zorg voor asielzoekers in nood, onder andere middels de zgn. regioberaden, halfjaarlijkse informatiebijeenkomsten die verspreid over het land worden georganiseerd. Ze zijn bedoeld voor vertegenwoordigers van lokale geloofsgemeenschappen die geïnformeerd willen worden over de beleidsontwikkelingen rondom asielzoekers en vluchtelingen. De avonden bieden ook een uitstekende gelegenheid aan kerken binnen een regio of provincie om onderling informatie uit te wisselen en waar mogelijk samenwerkingsinitiatieven te ontwikkelen.