• Religieus_symbool-thumb
  INLIA - partner van kerken
 • Geesje_werkman_in_rood-thumb
  "Ik ben van de kerk en daarom help ik vluchtelingen" (Geesje Werkman, Kerk in Actie)
 • Huub_oosterhuis_blauw-thumb
  "Beschaving is dat wij andere mensen, van waar ook ter wereld, welkom heten en proberen te ontmoeten zoals zij zijn" (Huub Oosterhuis)
 • Plaisier_scriba_pkn_dr_arjan-thumb
  "Waarborgen van menselijke waardigheid is internationaal recht, geen daad van barmhartigheid" (dr Arjan Plaisier, oud-scriba PKN)
 • Leo_mesman_ptr_hoofddorp-thumb
  "Als je ergens je geloof in de praktijk kunt brengen, dan is het wel in je omgang met mensen die dat het meest nodig hebben" (pastor Leo Mesman)
 • Wallage_jacques_pasfoto-thumb
  "De kerk is het enige instituut dat nooit 'niet thuis' mag geven; het echte gezag is moreel gezag" (Jacques Wallage)
 • Peter_verhoeff-thumb
  "Dit is geen gekkenwerk, dit is kerkenwerk" (vml PKN-synodepreses ds Peter Verhoeff)
 • Tutu-thumb
  "I am willing to sign the Charter of Groningen" (telegram van Aartsbisschop Desmond Tutu, 15 februari 1988)
 • Diaconie-thumb
  Diaconaat - daar helpen waar geen andere helper is
 • Bed_bad_brood_belgisch_logo-thumb
  "Vergeet de gastvrijheid niet; door haar hebben sommigen zonder het te weten engelen geherbergd" (Hebreeƫn 13:2)
Tekst van het Charter van Groningen 

1. De situatie van vluchtelingen en asielzoekers in Europa is verontrustend. Er is een algemene tendens bij de Europese regeringen om grenzen te sluiten en de binnenkomst van vluchtelingen en asielzoekers een halt toe te roepen. Allerlei wetgevende en bureaucratische maatregelen worden op nationaal en regionaal niveau met het oog hierop genomen. Over het algemeen wordt een restrictieve interpretatie van het begrip vluchteling en van de vluchtelingenverdragen van Genève van 1951 en 1967 gehanteerd.
Als plaatselijke kerken, parochies, gemeenten en basisgroepen voelen wij ons in deze situatie op onze christelijke verantwoordelijkheid aangesproken. Juist vluchtelingen en asielzoekers maken zichtbaar hoeveel geweld en onrecht in de wereldsamenleving heerst. Zich onttrekken aan de lasten en de zorgen die met de opvang van vluchtelingen verbonden zijn betekent: weigeren om dit geweld en onrecht als een maatschappelijk probleem te beschouwen. Ons geloof, dat God de eenheid van de mensheid wil, brengt ons er toe deze weigering te verwerpen en daarom juist voor vluchtelingen en asielzoekers partij te kiezen.

2. Partij kiezen betekent voor ons in de eerste plaats, dat wij in plaatselijk verband ons naar vermogen voor de opvang en toelating van vluchtelingen inzetten. Maar daarnaast betekent het, dat in het terzake gevoerde beleid niet het (vermeende) nationale of Europese belang voorop staat, maar een ruimhartige uitleg van de internationale verdragen inzake vluchtelingen en mensenrechten. Wij verbinden ons er aan mee te werken, dat onze landen in de internationale lastenverdeling participeren op een wijze die overeenkomt met de plaats die Europa in het geheel van de wereld inneemt en (in de geschiedenis) heeft ingenomen.

3. Wanneer wij goede gronden hebben om aan te nemen dat een met uitzetting bedreigde vluchteling of asielzoeker een rechtvaardige en menswaardige behandeling wordt onthouden, of dat beslissingen worden genomen die een ernstige bedreiging vormen voor de kwaliteit van zijn of haar bestaan, dan verbinden wij ons hem of haar op te nemen en te beschermen, totdat een voor alle partijen aanvaardbare oplossing is gevonden. Een openlijke confrontatie met onze overheden of directe acties van solidariteit en protest zullen wij, wanneer de situatie naar onze overtuiging daarom vraagt, niet uit de weg gaan.

4. Wij zullen plaatselijke, nationale en internationale raden en verbanden van kerken bij voortduring wijzen op hun verantwoordelijkheid ter zake van de problematiek van vluchtelingen en asielzoekers, en er bij hen op aandringen met de hun eigen mogelijkheden en middelen deze verantwoordelijkheid op zich te nemen.

5. Ons beschouwend als partners in een verbond van plaatselijke kerken, parochies, gemeenten en basisgroepen, die partij kiezen voor vluchtelingen en asielzoekers, beloven wij elkaar steun en solidariteit, en streven wij er naar zoveel mogelijk kerkelijke en andere gemeenschappen bij dit verbond te betrekken.