• Vluchtelingen4-thumb
  INLIA - partner van vluchtelingen
 • Kinderombudsman_marc_dullaert-thumb
  "De rechten van kinderen worden met voeten getreden" (Kinderombudsman Marc Dullaert over het kinderpardon)
 • Prof_dr_hein_de_haas_univ_maastricht-thumb
  "Mensensmokkel is een reactie op grenscontroles, niet de oorzaak van migratie" (Prof Dr Hein de Haas, Univ. van Oxford en Maastricht)
 • Baldinger_mr_dr_dana_rechter_a_dam-thumb
  "Waarom zou ik als asielrechter geen grondig feitenonderzoek mogen verrichten?" (mr dr Dana Baldinger, Rechtbank Amsterdam)
 • Roel_fernhout-thumb
  "Rechtspraak Raad van State is schokkend slecht en niet gemotiveerd" (Roel Fernhout, vml Nationale Ombudsman)
 • Karin_kloosterboer_unicef-thumb
  "Vanuit de goot keren mensen niet terug naar het land van herkomst" (Karin Kloosterboer, UNICEF)
 • Bas_de_gaay_fortman-thumb
  "In publieke handhaving van de mensenrechten ligt de lakmoesproef van de rechtsstaat" (prof mr dr Bas de Gaay Fortman)
Research en documentatie 

Ten behoeve van de medewerkers van het bureau van INLIA documenteert de Afdeling JMO informatie met betrekking tot de vreemdelingen- en asielwetgeving in Nederland, de ontwikkelingen in de jurisprudentie inzake asielzoekers, beleidsontwikkelingen binnen de Europese Unie, de situatie in landen van herkomst en het beleid van landen van herkomst inzake de terugkeer van asielzoekers.

Informatie die naar ons oordeel voor een breder publiek van belang kan zijn wordt hier onder 'Research en Documentatie' (zie het linker menu) gepubliceerd. Op dit moment betreft dat:

- een dossier met actuele, algemene informatie en eerder verschenen nieuwsberichten over Somalië.

- vertrouwelijke documenten van de DT&V met zgn. 'landgebonden vertrekinformatie', die INLIA middels een WOB-procedure heeft verkregen. Ruim 40 overzichten geven per land gedetailleerd inzicht in de (on-)mogelijkheden van terugkeer, zelfstandig of gedwongen, van vreemdelingen naar hun land van herkomst, de daarbij te volgen procedures en de mate van medewerking van diplomatieke vertegenwoordigingen. 

- uitleg over de gang van zaken bij het herbeoordelen van asieldossiers naar aanleiding van een beleidswijziging, in dit geval het afschaffen van categoriale bescherming voor Irakese asielzoekers.

- uitleg over de noodzaak om zgn. 'pardonvergunningen'  (verstrekt in 2007 in het kader van de Regeling Afwikkeling Nalatenschap Oude Vreemdelingenwet RANOV, oftewel het 'generaal pardon') te verlengen vóór 15 juni 2013.