• Vluchtelingen4-thumb
  INLIA - partner van vluchtelingen
 • Kinderombudsman_marc_dullaert-thumb
  "De rechten van kinderen worden met voeten getreden" (Kinderombudsman Marc Dullaert over het kinderpardon)
 • Prof_dr_hein_de_haas_univ_maastricht-thumb
  "Mensensmokkel is een reactie op grenscontroles, niet de oorzaak van migratie" (Prof Dr Hein de Haas, Univ. van Oxford en Maastricht)
 • Baldinger_mr_dr_dana_rechter_a_dam-thumb
  "Waarom zou ik als asielrechter geen grondig feitenonderzoek mogen verrichten?" (mr dr Dana Baldinger, Rechtbank Amsterdam)
 • Roel_fernhout-thumb
  "Rechtspraak Raad van State is schokkend slecht en niet gemotiveerd" (Roel Fernhout, vml Nationale Ombudsman)
 • Karin_kloosterboer_unicef-thumb
  "Vanuit de goot keren mensen niet terug naar het land van herkomst" (Karin Kloosterboer, UNICEF)
 • Bas_de_gaay_fortman-thumb
  "In publieke handhaving van de mensenrechten ligt de lakmoesproef van de rechtsstaat" (prof mr dr Bas de Gaay Fortman)
Leges gezinsvorming en -hereniging eindelijk fors verlaagd (18-01-13) Bankbiljetten-thumb
De leges voor het aanvragen van verblijfsvergunningen wegens gezinshereniging of gezinsvorming worden eindelijk fors verlaagd. Dit gebeurt als gevolg van uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en de Raad van State, die de IND op de vingers hebben getikt.

Het EHRM heeft herhaaldelijk aangegeven dat de te hoge leges een belemmering vormen voor vreemdelingen om hun rechten te kunnen verkrijgen. De IND heeft echter bijna 10 jaar lang haar beleid van veel te hoge legestarieven kunnen blijven voeren. Vele vreemdelingen hebben gedurende die periode hun recht op gezinsleven niet kunnen uitoefenen, omdat ze niet in staat waren de te hoge legesbedragen te betalen. INLIA heeft hier samen met allerlei andere maatschappelijke en kerkelijke organisaties al die jaren tegen geageerd, o.a. in het kader van de Werkgroep Tegen de Legesverhogingen.

De leges voor het aanvragen van verblijfsvergunningen wegens gezinshereniging en -vorming en ook voor adoptie- en pleegkinderen worden nu met ruim € 1.000 verlaagd van € 1.250 naar € 225. Deze verlaagde tarieven gaan in met terugwerkende kracht vanaf 9 oktober 2012. Dat is namelijk de datum waarop de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak heeft gedaan. Totdat de wijziging daadwerkelijk in werking treedt (dat was op 18 jan 2013 nog steeds niet het geval) gelden nog de huidige bedragen. Men moet dus nog steeds eerst het te hoge bedrag betalen en kan in dat geval meteen om restitutie vragen. De IND betaalt alleen terug bij aanvragen die na 9 oktober 2012 zijn ingediend of op die datum nog niet waren afgehandeld.


Meer informatie:
Het nieuwsbericht op de site van de IND d.d. 21-12-2012
De brief van staatssecretaris Teeven aan de Eerste Kamer over verlaging legestarieven d.d. 28-11-2012

Lees ook:
19-10-12  Leges gezinshereniging omlaag
01-05-12  Minister opnieuw op de vingers getikt over te hoge leges

Projecten en Coalities : Tegen de LegesverhogingenDeel