• Vluchtelingen4-thumb
  INLIA - partner van vluchtelingen
 • Kinderombudsman_marc_dullaert-thumb
  "De rechten van kinderen worden met voeten getreden" (Kinderombudsman Marc Dullaert over het kinderpardon)
 • Prof_dr_hein_de_haas_univ_maastricht-thumb
  "Mensensmokkel is een reactie op grenscontroles, niet de oorzaak van migratie" (Prof Dr Hein de Haas, Univ. van Oxford en Maastricht)
 • Baldinger_mr_dr_dana_rechter_a_dam-thumb
  "Waarom zou ik als asielrechter geen grondig feitenonderzoek mogen verrichten?" (mr dr Dana Baldinger, Rechtbank Amsterdam)
 • Roel_fernhout-thumb
  "Rechtspraak Raad van State is schokkend slecht en niet gemotiveerd" (Roel Fernhout, vml Nationale Ombudsman)
 • Karin_kloosterboer_unicef-thumb
  "Vanuit de goot keren mensen niet terug naar het land van herkomst" (Karin Kloosterboer, UNICEF)
 • Bas_de_gaay_fortman-thumb
  "In publieke handhaving van de mensenrechten ligt de lakmoesproef van de rechtsstaat" (prof mr dr Bas de Gaay Fortman)
Meer nieuws 


Bekijk nieuwsarchief


09-08-17 - Uitzettingen vanuit bewaring 1e halfjaar 2017

Detentiecentrum_zeist-thumb
Ook in 2017 wordt niet meer dan een derde van de vreemdelingen vanuit bewaring uitgezet naar hun land van herkomst, zo blijkt uit het antwoord op een nieuw WOB-verzoek van INLIA.


27-07-17 - Raad van State: Bureau Medische Advisering is niet onpartijdig

Stethoscoop-thumb
De Raad van State heeft op 30 juni jl. uitgesproken dat het Bureau Medische Advisering (BMA) van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) niet als onpartijdig beschouwd kan worden. Deze uitspraak wordt gebaseerd op een arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens van 2 jaar geleden, waarin werd geoordeeld dat experts die in dienst zijn van de overheid niet onpartijdig zijn. 
 

20-07-17 - Wijziging beleid verblijfsrecht ouder bij Nederlands kind

Ministerie_van_v_j_logo-thumb
Het EU Hof van Justitie deed onlangs een belangwekkende uitspraak over het verblijfsrecht van de primair verzorgende ouder (zonder verblijfsvergunning) van Nederlandse kinderen. Staatssecretaris Dijkhoff heeft niet anders kunnen doen dan zijn beleid aan deze uitspraak aan te passen.


21-06-17 - Rechtbank Rotterdam doet bizarre uitspraak

Rechtbank_rotterdam-thumb
'Door ambassade verstrekt reisdocument maakt identiteit en nationaliteit niet aannemelijk'

De Rechtbank Rotterdam oordeelde in de zaak van een opvolgende aanvraag van een asielzoeker uit de Democratische Republiek Congo dat een door de ambassade recentelijk afgegeven Laissez-Passer niets zegt over de identiteit en nationaliteit van deze asielzoeker. Volgens de rechtbank is een tijdelijk reisdocument geen nationaliteitsverklaring.


16-06-17 - Vanuit bewaring wordt slechts eenderde uitgezet naar land van herkomst

Detentiecentrum_zeist-thumb
Om een goed beeld te krijgen van de effectiviteit van vreemdelingendetentie heeft INLIA cijfers opgevraagd over het jaar 2016. Daaruit blijkt dat slechts 34% van de vastgezette vreemdelingen is uitgezet naar het land van herkomst.


24-04-17 - 'Stop uitzettingen van kwetsbare mensen naar Afghanistan'

Vlag_afghanistan-thumb
Kinder- en mensenrechtenorganisaties luiden noodklok

Acht kinder- en mensenrechtenorganisaties roepen de Nederlandse overheid op per direct te stoppen met het uitzetten van kwetsbare mensen naar Afghanistan, vanwege de toenemende onveiligheid, instabiliteit en de ernstige situatie van ontheemden in dat land.


06-04-17 - Ook Tunesië niet zonder meer een veilig land

Vlag_tunesi_-thumb
Rechtbank 's-Hertogenbosch verklaart regeling 'onverbindend'

Opnieuw heeft een rechtbank het ministeriële besluit een land 'veilig' te verklaren vernietigd. Na Algerije mag ook van Tunesië niet zonder meer worden gesteld dat het een veilig land van herkomst is, aldus de Rechtbank 's-Hertogenbosch.


24-03-17 - Raad van State: meer onderzoek nodig naar 'veilig land' Algerije

Algerije_vlag-thumb
Na de Rechtbank Groningen heeft nu ook de Raad van State vraagtekens geplaatst bij het aanwijzen van Algerije als ‘veilig land’. Nader onderzoek is nodig naar de situatie in militaire gevangenissen, alvorens een deserteur naar Algerije teruggestuurd kan worden.


28-02-17 - RB Haarlem: jurisprudentie RvS over nova al jaren in strijd met EU-richtlijn

Haarlem_rechtbank_logo-thumb
De strikte wijze waarop de Raad van State de criteria voor het kunnen inbrengen van nieuwe informatie in asielprocedures hanteert is al jarenlang in strijd met de EU-Procedurerichtlijn. Dit is de opmerkelijke conclusie van de Rechtbank Haarlem.


13-02-17 - Moratorium Burundi verlengd

Burundi_vlag-thumb
Het besluit- en vertrekmoratorium voor Burundi is met een half jaar verlengd, in afwachting van een nieuw ambtsbericht van het ministerie van Buitenlandse Zaken. 


27-01-17 - Rechtbank Arnhem: verwestering valt onder Vluchtelingenverdrag

Arnhem_paleis_van_justitie-thumb
De Rechtbank Arnhem heeft uitgesproken dat een verwesterde levensstijl recht op bescherming onder het Vluchtelingenverdrag kan geven, omdat verwestering als afvalligheid kan worden beschouwd en van een verwesterde vrouw niet mag worden verlangd dat zij zich bij terugkeer aanpast aan de in dat land geldende religieus en politiek voorgeschreven normen.


25-01-17 - In 2016 kreeg Nederland geen 31.600 maar 18.200 asielaanvragen

Rekenmachine-thumb
Verwarrende cijfers maken goede vergelijking moeilijk

Volgens staatssecretaris Dijkhoff bedroeg in 2016 de 'totale asielinstroom' 31.600 personen. Het gebruik van de term 'asielinstroom' is echter verwarrend, omdat in het internationaal taalgebruik daarmee slechts de eerste asielaanvragen worden aangeduid.


20-01-17 - EHRM: nationale rechters moeten belang van kind volledig toetsen

Raad_van_europa_logo-thumb
Opnieuw doet het Europees Hof voor de Rechten van de Mens een belangwekkende uitspraak met gevolgen voor de Nederlandse asielpraktijk: nationale rechters moeten de belangenafweging en besluitvorming van de overheid niet slechts marginaal maar volledig toetsen aan het belang van het kind.
 

12-01-17 - EHRM: ook toegankelijkheid medische zorg moet worden onderzocht

Ehrm_foto_gebouw_2-thumb
Alleen aanwezigheid van zorg in land van herkomst is niet voldoende

Een recente uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens betekent dat de IND, bij het uitzetten van asielzoekers die medische zorg behoeven, niet alleen de aanwezigheid in het land van herkomst, maar ook de feitelijke beschikbaarheid van die zorg voor betrokkene voortaan zal moeten onderzoeken.
 

06-01-17 - Rechtbank Groningen: Algerije is geen veilig land

Algerije_vlag-thumb
Om asielprocedures versneld te kunnen afhandelen worden sommige landen van herkomst van asielzoekers door de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie als ‘veilig’ bestempeld. Voor Algerije heeft de Rechtbank Groningen onlangs bepaald dat die beoordeling onzorgvuldig was.


28-12-16 - VN Mensenrechtencomité: belangen kind eerste overweging

Vn_hoge_commissaris_mensenrechten_logo-thumb
Canada veroordeeld wegens uitzetting moeder van Canadees kind naar Nigeria

Het VN Comité voor Mensenrechten heeft eerder dit jaar een uitspraak gedaan over de belangen van kinderen in vreemdelingrechtelijke procedures en een uitzettingsbevel veroordeeld wegens onevenredige hardheid.


22-12-16 - Raad van State geeft eindelijk gevolg aan jurisprudentie Europees Hof

Raad_van_state_logo-thumb
Asielzoeker mag hoger beroep vaker in Nederland afwachten

Na vele jaren lijkt er eindelijk een einde te komen aan de vaste jurisprudentie van de Raad van State die bepaalt dat asielzoekers geen opvang krijgen als ze in hoger beroep gaan.


10-11-16 - 'Raad van State schendt EU-recht'

Njcm_logo-thumb
NJCM voert civiele procedure over het 1F beleid

Het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten heeft de Staat gedagvaard wegens schending van het EU-recht door de Raad van State. Omdat Afghaanse asielzoekers die worden verdacht van oorlogsmisdaden een verblijfsstatus wordt onthouden zonder dat er individueel onderzoek is gedaan pleegt de Staat een onrechtmatige daad, zo stelt het Comité.


23-09-16 - Toeslagen over 2 jaar teruggevorderd na intrekken verblijfsvergunning

Toeslagen_belastngdienst_logo-thumb
Het terugvorderen van, naar achteraf blijkt onterecht, ontvangen toeslagen kan een vreemdeling en diens Nederlandse partner in grote financiële moeilijkheden brengen. De Raad van State vindt die gevolgen kennelijk niet onevenredig, zo blijkt uit een uitspraak van 27 juli jl.
 

12-08-16 - Raad van State vindt Libische stad Benghazi niet onveilig

Vlag_libie-thumb
Nederlands ambtsbericht en oproep UNHCR genegeerd

In een nieuwe uitspraak van 20 juli 2016 blijft de Raad van State vasthouden aan het eerder ingenomen standpunt dat de situatie in Libië niet zodanig ernstig is dat gesproken kan worden van een zogenaamde 'artikel 15c' situatie.


28-07-16 - Uitlekken informatie ten onrechte niet onderzocht door IND

Sri_lanka-thumb

Sri Lankaanse ambassade op de hoogte van asieldossier

Omdat uit geluidsopnames was gebleken dat de autoriteiten van Sri Lanka op de hoogte waren gekomen van het asieldossier van een vluchteling had de IND zijn zaak niet mogen afwijzen, maar nader moeten onderzoeken. Dat oordeelde de Rechtbank Roermond op 26 juli jl.


18-07-16 - COC: groot risico op onterechte afwijzingen LHBT-asielzoekers

Coc_logo-thumb
Toetsingskader IND voor LHBT's voldoet niet

Volgens het COC voldoet het toetsingskader dat de IND gebruikt bij de beoordeling van asielverzoeken van homoseksuele asielzoekers niet en is daarom het risico groot dat asielaanvragen onterecht worden afgewezen.


04-07-16 - UNHCR: Bagdad geen veilig verblijfsalternatief voor Irakezen

Irak_vlag-thumb
Buitenlandse Zaken geeft negatief reisadvies

Sinds het aflopen van het moratorium voor Irak worden asielaanvragen weer individueel beoordeeld. Het door de IND in veel gevallen aangenomen verblijfsalternatief in Bagdad of Zuid-Irak is echter zeer discutabel, ook in het licht van het actuele standpunt van het UNHCR.


23-06-16 - Moratorium voor Burundi, maar niet onmiddellijk

Burundi_vlag-thumb
Op straat overleven tot 1 juli

In een brief aan de Tweede Kamer op 22 juni heeft staatssecretaris Dijkhoff een besluit- en vertrekmoratorium afgekondigd voor asielzoekers uit Burundi. Omdat de ingangsdatum op 1 juli a.s. is gesteld blijven uitgeprocedeerde Burundezen tot die datum op de straat aangewezen.


20-05-16 - Taalanalyse als reden voor intrekking asielstatus na jarenlang verblijf

Somalisch_woordenboek-thumb
Somalische asielzoeker had al 5 jaar status in Nederland

De IND mag van een Somalische asielzoeker, die al vijf jaar met een status in Nederland verblijft, alsnog een taalanalyse afnemen en de uitkomsten daarvan als afwijzingsgrond gebruiken voor de aanvraag van een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. Dat blijkt uit een recente uitspraak van de Rechtbank Roermond.


Bekijk nieuwsarchief