• Gemeentehuis2-thumb
  INLIA - partner van gemeenten
 • College_rvdm_vz_mw_l_koster-thumb
  "Bed-bad-brood is de absolute ondergrens; daar onderhandel je niet over" (mr Laurien Koster, voorz College voor de Rechten van de Mens)
 • Zanen_jan_van_bm_utrecht-thumb
  "Openbare orde, daar ben ìk van en niet de staat" (burgemeester Jan van Zanen van Utrecht, 26/9/14)
 • Jos_wienen_bm_katwijk-thumb
  "We moeten voorkomen dat mensen creperen" (Jos Wienen, burgemeester van Haarlem en voorz Platform Asiel v/d VNG)
 • Victor_everhardt_wethouder_gem_utrecht-thumb
  "Dit is geen bestuurlijke ongehoorzaamheid maar onze eigen verantwoordelijkheid" (wethouder Victor Everhardt, Utrecht)
 • Tri_uit_wageningen_kinderpardonpas-thumb
  "Ze zeggen dat het terugsturen is, terwijl het eigenlijk wégsturen is" (Tri uit Wageningen, 11 jaar, afgewezen voor het kinderpardon)
Inleiding 

Noodopvang voor dakloze asielzoekers in samenwerking met gemeentebesturen

 
INLIA werkt al sinds eind 2000 samen met vele gemeenten om dakloze asielzoekers op te vangen. Met de komst van de nieuwe Vreemdelingenwet in april 2001 werden grote aantallen asielzoekers 28 dagen nadat hun eerste asielprocedure was geëindigd op straat gezet, ongeacht of zij een vervolgprocedure hadden aangevraagd die formeel mocht worden afgewacht in Nederland of niet. INLIA heeft vanaf eind 2000 dan ook actief honderden gemeenten benaderd om hen voor te lichten over de problematiek die hen te wachten stond en met hen te zoeken naar wegen om deze problematiek het hoofd te bieden. In samenwerking met gemeenten heeft INLIA gekeken onder welke voorwaarden gemeenten in de gelegenheid waren om opvang te verlenen aan dakloze asielzoekers die als gevolg van het rijksbeleid op straat kwamen te staan. Dit resulteerde in wat tegenwoordig bekend is als de 'INLIA-criteria' voor noodopvang. Deze algemene criteria vindt u terug onder het kopje 'doelstelling en criteria'. Overal in het land werden met steun van gemeenten 'noodopvangen' opgericht.
 
De noodopvang is een samenwerkingsverband tussen de gemeente, een lokale hiervoor gevormde stichting noodopvang bestaande uit leden van diverse kerken en maatschappelijke organisaties, en INLIA. Binnen dit samenwerkingsverband financiert de gemeente de lokale stichting noodopvang die de opvang verzorgt. INLIA toetst binnen dit samenwerkingsverband of asielzoekers voldoen aan de (INLIA-) criteria voor noodopvang. Meer informatie over de structuur van de noodopvang vindt u onder het kopje 'toepassing en uitvoering'
 
Aangezien vele gemeenten in de loop der jaren betrokken zijn geraakt bij de problematiek van de dakloze asielzoekers en er bij de rijksoverheid weinig oor was voor deze problematiek (zie hiervoor het rapport van de gemeenten: "De Rekening"), werd al spoedig een informeel overlegorgaan voor gemeenten opgericht. Dit overlegorgaan heet tegenwoordig het Landelijk Overleg Gemeentebesturen inzake Opvang - en terugkeerbeleid (LOGO). Meer informatie over het LOGO vindt u op www.logogemeenten.nl, waar ook het rapport "De Rekening" is te downloaden.  
 
In het kader van de pardonregeling hebben gemeenten, vertegenwoordigd door de VNG, in mei 2007 een bestuursakkoord gesloten met de staatssecretaris van Justitie. Dit ten behoeve van de uitvoering van de pardonregeling en om de noodopvang te (kunnen) beëindigen per 1 januari 2010. Gemeenten hebben de afgelopen jaren altijd onder protest noodopvang materieel en immaterieel gesteund. Gemeenten zijn van mening dat het opvang- en terugkeerbeleid een zaak is van de Rijksoverheid. Indien er als gevolg van het rijksbeleid echter lokaal een, onnodig gecreëerd, daklozenprobleem ontstaat en hieruit humanitaire en openbare orde problemen voortkomen, is noodopvang vaak de enige effectieve oplossing gebleken. In het bestuursakkoord heeft de staatssecretaris dan ook aangegeven 'oog te zullen hebben' voor deze problematiek en met maatregelen te zullen komen om de groep dakloze asielzoekers tot een minimum te beperken. Onder deze voorwaarden hebben gemeenten ingestemd met dit bestuursakkoord. Indien er echter in de toekomst toch weer structureel veel asielzoekers op straat zullen worden gezet als gevolg van het rijksbeleid, zullen veel gemeenten mogelijk toch weer overgaan tot het verlenen van noodopvang, dan wel hun huidige noodopvang niet afbouwen maar continueren...