• Vluchtelingen4-thumb
  INLIA - partner van vluchtelingen
 • Kinderombudsman_marc_dullaert-thumb
  "De rechten van kinderen worden met voeten getreden" (Kinderombudsman Marc Dullaert over het kinderpardon)
 • Prof_dr_hein_de_haas_univ_maastricht-thumb
  "Mensensmokkel is een reactie op grenscontroles, niet de oorzaak van migratie" (Prof Dr Hein de Haas, Univ. van Oxford en Maastricht)
 • Baldinger_mr_dr_dana_rechter_a_dam-thumb
  "Waarom zou ik als asielrechter geen grondig feitenonderzoek mogen verrichten?" (mr dr Dana Baldinger, Rechtbank Amsterdam)
 • Roel_fernhout-thumb
  "Rechtspraak Raad van State is schokkend slecht en niet gemotiveerd" (Roel Fernhout, vml Nationale Ombudsman)
 • Karin_kloosterboer_unicef-thumb
  "Vanuit de goot keren mensen niet terug naar het land van herkomst" (Karin Kloosterboer, UNICEF)
 • Bas_de_gaay_fortman-thumb
  "In publieke handhaving van de mensenrechten ligt de lakmoesproef van de rechtsstaat" (prof mr dr Bas de Gaay Fortman)
Herbeoordeling dossiers 

Herbeoordeling dossiers 3.000 Irakese asielzoekers
 

Zoals reeds in het bericht  van 15 december 2009 op deze website staat vermeld, gaf de staatssecretaris op 14 december 2009 aan te zullen beginnen met de herbeoordeling van de verblijfsvergunning van zo'n 3000 Irakese asielzoekers. Het gaat hierbij om Irakezen die een verblijfsvergunning hebben op grond van het categoriale beschermingsbeleid. Dit categoriale beschermingsbeleid werd reeds in september 2008 beëindigd. In dit artikel willen we u in het algemeen informeren over de consequenties van deze herbeoordelingen.


Inmiddels zijn waarschijnlijk alle Irakese asielzoekers die het betreft zelf al geïnformeerd over het feit dat hun verblijfsvergunning zal worden herbeoordeeld.
 

De herbeoordeling kan leiden tot het continueren van de huidige verblijfsvergunning. Dit zal het geval zijn indien één van de andere gronden om een asielstatus te verkrijgen van toepassing is. De IND zal dan echter overtuigd moeten zijn dat er individuele redenen zijn op basis waarvan de betreffende asielzoeker gevaar loopt bij terugkeer naar Irak.
 

De herbeoordeling kan ook leiden tot een 'voornemen tot intrekking van de verblijfsvergunning'. Dit is het moment waarop contact zal moeten worden gezocht met een advocaat. Hiervoor kan de advocaat gevraagd worden die de asielzoeker ook bijstond tijdens het verkrijgen van de verblijfsvergunning. Indien deze advocaat niet beschikbaar is, of er onvoldoende vertrouwen bestaat in deze advocaat, kan men ook een nieuwe advocaat in de arm nemen. Indien de asielzoeker moet rondkomen van een uitkering kan men in aanmerking komen voor toegevoegde (kosteloze) rechtsbijstand.
 

De advocaat kan vervolgens een 'zienswijze' indienen tegen het voornemen tot intrekking van de verblijfsvergunning. Het is belangrijk om (indien van toepassing) in deze fase zoveel mogelijk bewijzen in te dienen van het feit dat men bij terugkeer naar Irak toch echt gevaar loopt. Hoe meer deze bewijzen zijn toegesneden op de individuele situatie van de asielzoeker, hoe beter. Het lukt een advocaat zelf vaak niet om aan dergelijke bewijzen te komen. Een advocaat is hierbij vooral aangewezen op wat de asielzoeker zelf of derden aan bewijs aanleveren.
 

Nadat de advocaat een zienswijze heeft ingediend, zal de IND een 'beschikking' nemen. Dit kan een beschikking zijn inhoudende dat de huidige verblijfsvergunning alsnog gecontinueerd wordt. Het kan echter ook een beschikking zijn dat de verblijfsvergunning wordt ingetrokken. Tegen een dergelijke negatieve beschikking kan de advocaat vervolgens beroep aantekenen.
 

Indien het beroep van de asielzoeker gegrond verklaard wordt door de rechtbank, zal de IND in de meeste gevallen opnieuw een beschikking moeten nemen met inachtneming van hetgeen in het beroep is overwogen door de rechtbank. Tegen de uitspraak van de rechtbank kan de IND echter vervolgens in hoger beroep gaan bij de Raad van State.
 

Indien het beroep van de asielzoeker ongegrond verklaard wordt, kan de asielzoeker hiertegen in hoger beroep gaan bij de Raad van State.
 

Hoger beroep bij de Raad van State kan dus zowel door de asielzoeker als door de IND worden ingediend (zie hierboven). Het hoger beroep van de Raad van State kan leiden tot bestendiging of vernietiging van de uitspraak van de rechtbank. Wat vervolgens de consequenties van de uitspraak van de Raad van State is, kunt u het beste aan uw advocaat vragen. Indien de uitspraak van de Raad van State een definitieve intrekking van de verblijfsvergunning betekent, is het goed om met de advocaat door te nemen of het zinvol is om een zogenaamde 'klacht' (zijnde een soort beroep) in te dienen bij het Europese Hof.
 

Gedurende de procedure over de intrekking van de verblijfsvergunning dus tot met de uitspraak van de Raad van State, behoudt de asielzoeker recht op een uitkering. Op grond waarvan er tijdens het hoger beroep bij de Raad van State recht op een uitkering bestaat, is overigens niet geheel duidelijk. Indien er gedurende hoger beroepsfase toch wordt overgegaan tot het intrekken van de uitkering, dan is het raadzaam om de advocaat hier bezwaar tegen aan te laten tekenen.
 

Indien de uitspraak de Raad van State inhoudt dat de IND de verblijfsvergunning definitief mocht worden ingetrokken, houdt het recht op een uitkering op. Het kan in dat geval raadzaam zijn om tijdig contact op te nemen met de DT&V teneinde te bekijken of men in aanmerking kan komen voor opvang in de Vrijheidsbeperkende Locatie in Ter Apel gedurende de terugkeerfase.
 

In gevallen waarin de asielzoeker geen uitkering heeft maar werkt, kan de beschikking tot intrekking van de verblijfsvergunning tot gevolg hebben dat de geldigheidsdatum van de verblijfsvergunning verloopt. Tot voor kort kreeg de vreemdeling dan een W-document van de IND. Het feit dat de asielzoeker slechts een geldig W-document kreeg, was voor veel werkgevers reden om het dienstverband te beëindigen. Immers, op dat moment wordt voor de werkgever duidelijk dat het onzeker is of de werknemer nog in Nederland mag blijven. Als gevolg van een uitspraak van de Raad van State van 25 februari 2009 dient de IND echter hangende het beroep tegen de intrekking van de verblijfsvergunning, de oorspronkelijke verblijfsvergunning te verlengen (vanwege de schorsende werking van het ingediende beroep).