• Religieus_symbool-thumb
  INLIA - partner van kerken
 • Geesje_werkman_in_rood-thumb
  "Ik ben van de kerk en daarom help ik vluchtelingen" (Geesje Werkman, Kerk in Actie)
 • Huub_oosterhuis_blauw-thumb
  "Beschaving is dat wij andere mensen, van waar ook ter wereld, welkom heten en proberen te ontmoeten zoals zij zijn" (Huub Oosterhuis)
 • Plaisier_scriba_pkn_dr_arjan-thumb
  "Waarborgen van menselijke waardigheid is internationaal recht, geen daad van barmhartigheid" (dr Arjan Plaisier, oud-scriba PKN)
 • Leo_mesman_ptr_hoofddorp-thumb
  "Als je ergens je geloof in de praktijk kunt brengen, dan is het wel in je omgang met mensen die dat het meest nodig hebben" (pastor Leo Mesman)
 • Wallage_jacques_pasfoto-thumb
  "De kerk is het enige instituut dat nooit 'niet thuis' mag geven; het echte gezag is moreel gezag" (Jacques Wallage)
 • Peter_verhoeff-thumb
  "Dit is geen gekkenwerk, dit is kerkenwerk" (vml PKN-synodepreses ds Peter Verhoeff)
 • Tutu-thumb
  "I am willing to sign the Charter of Groningen" (telegram van Aartsbisschop Desmond Tutu, 15 februari 1988)
 • Diaconie-thumb
  Diaconaat - daar helpen waar geen andere helper is
 • Bed_bad_brood_belgisch_logo-thumb
  "Vergeet de gastvrijheid niet; door haar hebben sommigen zonder het te weten engelen geherbergd" (Hebreeƫn 13:2)
Charterkerk worden 

Het sluiten van een verbond (de Nederlandse betekenis van het woord 'charter') kun je een Bijbelse vorm van samenwerken noemen. Middels het ondertekenen van het Charter van Groningen sluit een lokale geloofsgemeenschap zich aan bij het netwerk, dat bestaat uit kerken van velerlei denominaties. In Nederland zijn er thans zo'n 200 participanten, maar ook in verschillende andere Europese landen (België, Duitsland, Italië) zijn honderden lokale kerken die zich ter plaatse inzetten voor asielzoekers in nood en zich daarbij baseren op de uitgangspunten en het gedachtengoed, zoals verwoord in het Charter van Groningen.


Partners in verscheidenheid

De partners van het verbond aanvaarden gezamenlijk een verantwoordelijkheid zoals in het Charter omschreven. Dat biedt iedere individuele ondertekenaar de ruimte voor een passende eigen invulling. Niet iedere Charterkerk is bijvoorbeeld bereid en/of in staat binnen de eigen gemeenschap en het eigen kerkgebouw gastvrijheid te bieden middels het zogenaamde 'kerkasiel', dat de uiterste consequentie kan zijn van het 'hem of haar opnemen en beschermen totdat een voor alle partijen aanvaardbare oplossing is gevonden' zoals het in paragraaf 3 van het Charter staat verwoord. Wel kan iedere kerk naar draagkracht bijdragen aan het realiseren van ondersteuning, begeleiding en zonodig ook opvang van asielzoekers door andere (Charter)kerken.


Het Charter en Stichting INLIA

De opstellers van het Charter hebben in 1988 ook de Stichting INLIA opgericht, met als primaire doelstelling het ondersteunen van de partners in het Charterverbond en daarnaast het hulp bieden aan individuele asielzoekers in noodsituaties. Het bureau van INLIA fungeert als een 'dienstencentrum' dat werkt ten behoeve van de Charterkerken. De Stichting ontvangt voor dit werk geen overheidssubsidie en is dus geheel aangewezen op kerkelijke en particuliere bronnen. Het toezeggen van structurele financiële steun aan de Stichting INLIA dient dan ook een vanzelfsprekend gevolg te zijn van de ondertekening van het Charter. Als richtlijn wordt een bedrag van € 0,90 per kerklid per jaar gehanteerd. Dit bedrag zou op de begroting van de diaconie kunnen worden opgenomen. Van Chartergemeenschappen wordt echter ook verwacht dat zij minstens éénmaal per jaar INLIA opnemen op het collecterooster. Dat biedt namelijk een uitstekende gelegenheid tijdens een kerkdienst of viering de aandacht van alle kerkgangers middels een diaconale toelichting (opnieuw) te vestigen op het Charter-lidmaatschap en op het werk van de Stichting INLIA.


Contactpersonen

Het ondertekenen van het Charter is een momentopname. Om binnen de geloofsgemeenschap de aandacht voor de problematiek van asielzoekers in nood blijvend vast te houden, ondanks het wisselen van ambtsdragers, verzoekt INLIA een vaste contactpersoon aan te wijzen. Aan deze contactpersoon zendt het bureau van INLIA de Nieuwsbrief en andere mailingen, zoals uitnodigingen voor regionale bijeenkomsten van Charterkerken (zie ‘regioberaden’). Binnen de eigen geloofsgemeenschap kan de contactpersoon de van INLIA verkregen informatie onder de aandacht brengen (via het kerkblad bijv.), zorgdragen voor continuïteit in het houden van collectes en het werven van particuliere donateurs en zo nodig onderwerpen ter bespreking door een kerkenraad of parochiebestuur aandragen.


Registratie

Een geloofsgemeenschap die zich bij het netwerk van Charterkerken wil aansluiten wordt door het bureau van INLIA geregistreerd middels een ondertekeningsformulier. Dit wordt ingevuld en ondertekend door de voorzitter en secretaris van de kerkeraad of het parochiebestuur. De gegevens worden door het bureau van INLIA opgenomen in een databank en gebruikt om de Charterkerken te kunnen informeren over actuele ontwikkelingen middels mailingen, uitnodigingen en verslagen van Regioberaden, etc.  Klik hier om een ondertekeningsformulier aan te vragen.
Gelijktijdig met de ondertekening wordt de diaconie gevraagd om een jaarlijkse bijdrage toe te zeggen voor de instandhouding van het werk van de Stichting INLIA.   
Omwille van de zichtbaarheid van het Charternetwerk is op de website van INLIA ook een 'foto-galerij' opgenomen. Bij de foto van een Charterkerk (of geassocieerd lid) wordt ook een linkje geplaatst naar aanvullende informatie en/of de eigen website van de betreffende geloofsgemeenschap. Staat uw kerk er nog niet bij? Neem dan contact op met krp@inlia.nl.


Van wie...?

Nu steeds meer gebruik wordt gemaakt van electronisch bankieren komt het helaas steeds vaker voor dat wij giften en collecten ontvangen waarvan niet duidelijk wordt van welke kerk deze afkomstig zijn, omdat de adresgegevens niet meer automatisch worden toegevoegd. Wij vragen u daarom dringend er voor te willen zorgen dat bij het overmaken van uw bijdrage niet alleen de naam van uw geloofsgemeenschap maar ook de plaatsnaam wordt vermeld.