• Gemeentehuis2-thumb
  INLIA - partner van gemeenten
 • College_rvdm_vz_mw_l_koster-thumb
  "Bed-bad-brood is de absolute ondergrens; daar onderhandel je niet over" (mr Laurien Koster, voorz College voor de Rechten van de Mens)
 • Zanen_jan_van_bm_utrecht-thumb
  "Openbare orde, daar ben ìk van en niet de staat" (burgemeester Jan van Zanen van Utrecht, 26/9/14)
 • Jos_wienen_bm_katwijk-thumb
  "We moeten voorkomen dat mensen creperen" (Jos Wienen, burgemeester van Haarlem en voorz Platform Asiel v/d VNG)
 • Victor_everhardt_wethouder_gem_utrecht-thumb
  "Dit is geen bestuurlijke ongehoorzaamheid maar onze eigen verantwoordelijkheid" (wethouder Victor Everhardt, Utrecht)
 • Tri_uit_wageningen_kinderpardonpas-thumb
  "Ze zeggen dat het terugsturen is, terwijl het eigenlijk wégsturen is" (Tri uit Wageningen, 11 jaar, afgewezen voor het kinderpardon)
Concept Statuten 

Statuten lokale stichting noodopvang concept

CONCEPT-STATUTEN
voor de stichting ……….

Heden ........... verscheen voor mij, NN, notaris met plaats van vestiging de gemeente ...........:

Dhr......../Mw............
De comparant verklaarde bij deze akte op te richten een stichting en daarvoor vast te stellen de volgende statuten:

NAAM, ZETEL en DUUR

Artikel 1.
1. De stichting draagt de naam: …….
2. De stichting is gevestigd in de gemeente …
3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd, doch zal ophouden te bestaan, zodra nader te benoemen doelstelling achterhaald is.

DOEL

Artikel 2.
1. De stichting stelt zich ten doel de organisatie van de noodopvang voor dakloze vreemdelingen, die zonder middelen van bestaan zijn
2. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:
- de tijdelijke opvang van dakloze vreemdelingen aan de hand van de criteria, zoals die door de Stichting INLIA in samenwerking met de gemeenten die participeren in het Besloten Overleg Gemeentebesturen in het gehele land worden toegepast, welke bij huishoudelijk reglement vastgesteld zullen worden;
- het stimuleren van overleg tussen plaatselijke overheden met betrekking tot de opvang;
- het organiseren en coördineren van deze opvang;
- de professionaliteit en expertise van de Stichting INLIA te Groningen te gebruiken. INLIA zal toetsen wie wel en niet in aanmerking komt voor deze opvang, zal mensen die aan de vastgestelde criteria voldoen verwijzen naar de opvanglocatie en zal de voortgang in het proces te bewaken door periodiek opnieuw te toetsen of opgenomen gasten nog aan de criteria voldoen;
- het werven van fondsen .
3. De stichting heeft een ideëel doel en beoogt niet het maken van winst.

Artikel 3.
1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een oneven aantal van minimaal drie en maximaal zeven personen. Deze personen dienen bij voorkeur voorgedragen te zijn uit kerkelijke genootschappen en maatschappelijke instellingen die participeren in het Platform dakloze vreemdelingen Groningen. Dit Platform adviseert het bestuur van de Stichting.
2. De leden van het bestuur worden bij voorkeur op voordracht van de in lid 1 genoemde maatschappelijke organisaties en kerken benoemd.
3. Periodiek treedt een aantal bestuursleden af, volgens een door het bestuur op te maken rooster dat is afgestemd met het Platform. Aftredende leden zijn terstond herbenoembaar.
4. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt door overlijden van het lid en door onder bewind- dan wel onder curatelestelling van het lid, alsmede indien deze in staat van faillissement wordt verklaard, alsmede op grond van artikel 2:298 van het Burgerlijk Wetboek.
Indien een bestuurslid is benoemd op grond van enige kwaliteit, dan eindigt het bestuurslidmaatschap bij verlies van die kwaliteit.
5. Het bestuur kan een bestuurslid uit het lidmaatschap ontzetten, mits het besluit daartoe wordt genomen met algemene stemmen van alle overige leden van het bestuur. Degene, die ontzet zal worden heeft het recht van verweer.
6. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien, met dien verstande, dat zolang in een vacature niet is voorzien de overblijvende leden het wettig bestuur vormen.
7. Tussentijds benoemde bestuursleden nemen voor wat betreft de tijd van aftreden, op het in lid 3 bedoelde rooster de plaats van hun voorganger in.

Artikel 4.
Het bestuur kiest, met inachtneming van artikel 3 lid 2, uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Beide laatste functies kunnen in een persoon verenigd zijn. Het bestuur kan uit zijn midden voor elke functie een plaatsvervanger aanwijzen. Het Platform mag adviseren bij de voordracht.

Artikel 5.
1. Het bestuur is belast met de leiding van de stichting en beheert de zaken der stichting. Het bestuur benoemt, schorst en ontslaat het personeel van de stichting;
2. Bij gewichtige zaken zal het bestuur het Platform raadplegen.
3. Het bestuur kan commissies instellen, aan welke adviserende en uitvoerende taken kunnen worden toegekend.
4. Het bestuur kiest uit zijn midden een dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur bereidt de bestuursvergaderingen voor, inventariseert de inbreng vanuit het Platform, voert de besluiten van de bestuursvergaderingen uit en kan door het bestuur met specifieke taken worden belast. In het dagelijks bestuur hebben in elk geval zitting de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.

Artikel 6.
1. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter en de secretaris gezamenlijk dit wenselijk oordelen, of indien hierom wordt verzocht door het Platform, doch tenminste vier maal per jaar.
2. De bestuursvergaderingen worden zo mogelijk schriftelijk geconvoceerd door of namens de secretaris, zo mogelijk op een termijn van tenminste tien dagen. De convocatie bevat de te behandelen agendapunten.
3. Indien twee andere bestuursleden onder schriftelijke opgave van redenen het beleggen van een bestuursvergadering wenselijk achten, is de secretaris verplicht binnen een termijn van twee weken na ontvangst van bedoelde brief het bestuur in vergadering bijeen te roepen. Voldoet de secretaris niet aan deze verplichting, dan zijn de desbetreffende bestuursleden gerechtigd zelf de bestuursvergadering bijeen te roepen.
4. Van alle vergaderingen van het bestuur worden notulen gehouden. Deze notulen dienen op de eerstvolgende vergadering te worden vastgesteld en daartoe door de voorzitter en de secretaris te worden getekend.
5. Jaarlijks voor één juli wordt een vergadering van het bestuur gehouden, waarin de secretaris en de penningmeester verslag uitbrengen over de werkzaamheden in het afgelopen jaar. Voor het begin van enig boekjaar dient in een bestuursvergadering de begroting voor het komende jaar te worden vastgesteld.

Artikel 7.
1. Rechtsgeldige besluiten kunnen door het bestuur slechts worden genomen in een vergadering waarin tenminste de helft van het aantal bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien zulks niet het geval is, wordt binnen een maand, doch niet binnen tien dagen, een tweede vergadering gehouden waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal aanwezige bestuursleden. Een lid kan zich schriftelijk door een ander lid laten vertegenwoordigen.
2. Tenzij in de statuten anders is bepaald, besluit het bestuur met gewone meerderheid
3. Voor zover niet uit de statuten het tegendeel blijkt kan raadpleging van bestuursleden ook plaats vinden per brief of door een verklaring houdende instemming, met dien verstande dat geen besluit zal worden geacht te zijn genomen, indien niet alle bestuursleden zich terzake van het betreffende voorstel schriftelijk hebben uitgesproken.

Artikel 8.
1. Stemmingen over zaken geschieden mondeling, stemmingen over personen schriftelijk met ongetekende briefjes. Of een stemming zaken of personen betreft wordt uitgemaakt door de voorzitter van de vergadering.
2. Blanco stemmen en ongeldige stemmen, zulks ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering, worden geacht niet te zijn uitgebracht.
3. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

VERTEGENWOORDIGING

Artikel 9.
1.De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door:
a. hetzij het bestuur;
b. hetzij twee gezamenlijk handelende bestuursleden onder wie ten minste de voorzitter, de secretaris of de penningmeester.
c. hetzij een door het voltallig bestuur gemachtigde.
2. Het bestuur is bevoegd tot het verrichten van de rechtshandelingen vermeld in artikel 2:291 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
3. De penningmeester is gemachtigd gelden te ontvangen en daarvoor te kwiteren en tot het doen van betalingen tot een door het bestuur vast te stellen bedrag.


MIDDELEN - BOEKJAAR en BEHEER DER MIDDELEN.

Artikel 10.
1. De geldmiddelen van de stichting bestaan uit:
a. subsidies;
b. vergoedingen, giften en donaties;
c. schenkingen, erfstellingen en legaten;
d. toevallige baten en alle andere wettige inkomsten.
2. Erfstellingen mogen niet anders worden aanvaard dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

Artikel 11.
Degenen, die het doel van de stichting structureel wensen te ondersteunen, kunnen als donateur van de stichting worden ingeschreven.

Artikel 12.
1. Het boekjaar van de stichting loopt van één januari tot en met een en dertig december, met dien verstande, dat het eerste boekjaar loopt vanaf de datum van oprichting tot en met de laatste van het kalenderjaar.
2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar worden door de penningmeester een balans en een exploitatierekening, alsmede een verslag van de in het afgelopen boekjaar verrichte werkzaamheden opgemaakt,welke stukken in de in artikel 6 lid 5 bedoelde vergadering door het bestuur moeten worden vastgesteld en goedgekeurd.
3. Goedkeuring van de balans, de exploitatierekening en het verslag strekt de penningmeester tot decharge voor de door hem verrichte handelingen, voor zover deze handelingen uit de hiervoor bedoelde stukken blijken.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 13.
Onderwerpen die niet in deze statuten geregeld zijn, worden door het bestuur geregeld bij een Huishoudelijk Reglement, dat geen bepalingen mag bevatten in strijd met de statuten.


STATUTENWIJZIGING

Artikel 14.
1. In de statuten der stichting kan, behoudens het hierna bepaalde, slechts wijziging(en) worden aangebracht in een bestuursvergadering waarin tenminste drie/vierde gedeelte van het aantal bestuursleden aanwezig is en tenminste drie/vierde gedeelte van de door de aanwezige bestuursleden uitgebrachte geldige stemmen voor het voorstel wordt uitgebracht.
2. Is in een vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging wordt behandeld, niet het vereiste aantal bestuursleden aanwezig, dan wordt binnen dertig dagen, doch niet binnen tien dagen, een nieuwe vergadering gehouden, waarin ongeacht het aantal aanwezige bestuursleden tot de wijziging wordt besloten mits tenminste drie/vierde gedeelte van de alsdan geldig uitgebrachte stemmen voor het voorstel wordt uitgebracht en mits de bestuursleden bij aangetekende verzonden brief zijn opgeroepen.
3. Wijzigingen in de statuten worden eerst van kracht als deze de instemming hebben verkregen van het Platform.
4. Wijzigingen in de statuten worden eerst van kracht nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt en deze is neergelegd bij het handelsregister ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken.

OPHEFFING

Artikel 15.
1. De stichting kan worden opgeheven bij bestuursbesluit, waarbij het bepaalde in artikel 14, lid 1 en 2 van overeenkomstige toepassing is. Bij opheffing van de stichting geschiedt de liquidatie door het bestuur.
2. Aan een eventueel batig saldo bij de vereffening wordt door het bestuur een bestemming gegeven, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel der stichting.

SLOTBEPALING

Artikel 16.
Het bestuur beslist ten aanzien van datgene, wat niet in deze statuten is geregeld.
In afwijking van het hiervoor vermelde voor wat de benoeming van bestuursleden betreft, treden voor de eerste maal als bestuursleden op: ….…..................

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te ......... op de datum in het hoofd dezer akte vermeld.Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen persoon heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing, door de comparant en mij, notaris, ondertekend.